Stadgar

Antagna första gången på medlemsmöte 2014-12-14 och andra gången på årsmöte 2015-05-30

STADGAR FÖR FARTYGSFÖRENINGEN GULLBERGSKAJEN

 

Föreningen

§ 1. Föreningens namn är FARTYGSFÖRENINGEN GULLBERGSKAJEN, nedan kallad Föreningen. Organisationsnummer är 802476-9476. Föreningens sätesort är Göteborg.

Föreningens ändamål

§ 2. Föreningen, som är en ideell förening, har till målsättning att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vid Gullbergskajen, nedan kallad Kajen, samt att verka för bevarandet av kulturhistoriska fartygstyper i Göteborgs stadsbild.

Medlemskap

§ 3. Styrelsen väljer in nya medlemmar och aspiranter och godkänner fartyg. Därvid skall kajtillgång, fartygets användning och kondition m.m. vara avgörande. Styrelsen anvisar medlem/aspirant förtöjningsplats vid kajen. Aspirant har efter ett år rätt att ansöka om medlemskap.

§ 4. Medlem i Föreningen är fartygsägare som valts in av styrelsen och som årligen uppfyller de krav som finns på medlemskap.

§ 5. Kraven för att vara medlem av Föreningen är att ha betalt depositionsbelopp, inträdesavgift, medlemsavgift, kajhyra och övriga avgifter samt följt bestämmelserna i stadgarna. Styrelsen kan kräva att borgensförbindelse lämnas för medlems åtaganden gentemot Föreningen.

§ 6. Medlemskap innefattar både medlem och fartyg. Om fartyg ägs av flera medlemmar eller om en medlem äger flera fartyg betalas avgifter och depositionsbelopp per fartyg.

§ 7. Nytillkommande fartygsägare erhåller efter godkännande av styrelsen plats för sitt fartyg på Föreningens kaj som aspirant efter att ha betalat depositionsavgift, lämnat fullmakt genom ansvarsförbindelse samt lämnat plan för fortsatt arbete på sitt fartyg. Aspirant har inte rösträtt på allmänna möten.

§ 8. Fartyg vid kajen som ägs av utesluten medlem eller av aspirant som inte fullgjort sina skyldigheter eller annat fartyg som ligger vid Kajen benämns övrigt fartyg.

§ 9. Person eller organisation som önskar stödja Föreningens verksamhet är stödmedlem. Stödmedlem har ingen rösträtt eller närvarorätt vid allmänna möten men har inte heller kraven på fartygsrelaterade avgifter (deposition, kajhyra, inträdesavgift).

§ 10. Fartyg i Föreningen skall vara f.d. bruksfartyg och/eller marin- och kulturhistoriskt intressanta fartyg eller andra fartyg som styrelsen bedömer vara lämpliga att placera vid kajen.

Vid kajen får medlem eller aspirant inte bedriva kommersiell eller publik verksamhet som inte godkänts av styrelsen.

§ 11. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem och fartyg om kraven på medlemskap inte uppfylls. Beslut om uteslutning med motivering skall delges medlemmen skriftligt. Utesluten medlem kan begära att beslutet skall prövas av allmänt möte.

Medlems egen uppsägning skall ske minst tre månader före avgiftsperiodens utgång.

§ 12. Vid uteslutning eller utträde från Föreningen skall fartyg samt eventuella övriga tillhörigheter inom tre månader avlägsnas på ansvarig medlems bekostnad. Om så inte sker skall avgift tas ut med det belopp som fastställts för övrigt fartyg från den dag beslut om uteslutning fattades.

Om styrelsen efter stadgebrott, misskötsel eller på grund av andra skäl beslutar att fartygsägare inte får kvarstå som aspirant i Föreningen skall fartyg samt övriga tillhörigheter omedelbart på aspiranten bekostnad avlägsnas från kajen. Beslut om uteslutning med motivering skall delges aspiranten skriftligt. Avgift skall tas ut med det belopp som fastställts för övrigt fartyg från den dag styrelsen beslutat att fartyget skall avlägsnas.

§ 13. Medlem och aspirant skall skriva under fullmakt som ger Föreningen rätt att efter misskötsel eller annat brott mot stadgama, och efter protokollfört styrelsebeslut, avflytta fartyg från kajen utan medlems eller aspirants medgivande. Medlemmen/aspiranten bekostar eventuell avflyttning. Som säkerhet för åtagandet skall ansvarsförbindelse lämnas.

§ 14. Medlem och aspirant förväntas delta i Föreningens gemensamma arbete med drift och underhåll av Kajen och Föreningens anläggningar.

§ 15. Medlem och aspirant förpliktar sig att väl underhålla sitt fartyg samt åtgärda fel och brister som framkommit vid styrelsens besiktning av fartyget. Styrelsen skall skriftligen delge medlem/aspirant beslut om vilka brister som skall åtgärdas och inom vilken tid detta skall ske.

Om fartyg sjunker vid kajen, eller inte underhålls enligt styrelsens besiktning, beslutas om avflyttning och medlems uteslutande. Efter beslut av styrelsen har medlem/aspirant maximalt tre månader på sig att åtgärda det påpekade eller avflytta från kajen.

För att undvika att fartyg sjunker vid kajen kan styrelsen, om det bedöms nödvändigt, skriftligen ålägga medlem eller aspirant att inom viss tid på egen bekostnad torrsätta fartyget för besiktning.

Avgifter

§ 16. Inträdesavgiften för ett fartyg är en engångsavgift som betalas av medlem vid inträde i Föreningen. Inträdesavgiften kan inte återbetalas.

§ 17. Depositionsbeloppet för ett fartyg är ett engångsbelopp och betalas vid inträde i Föreningen eller när aspirant får styrelsens tillstånd att placera fartyg vid Kajen. Beloppet är lika för alla fartyg och skall återbetalas då medlem utträder ur Föreningen och fartyget permanent lämnar Kajen eller när aspirant med fartyg permanent lämnar Kajen. Återbetalandet förutsätter dock att medlemmen/aspiranten inte står i skuld till Föreningen. Har medlem/aspirant flera fartyg och något av dessa permanent lämnar Kajen återbetalas depositionsbeloppet för detta fartyg.

Om depositionsbeloppet höjs gäller det nya beloppet för medlemmar/aspiranter/nya fartyg som tillkommer efter beslut om höjning.

Begäran om återbetalning av depositionsbelopp skall ske inom två år efter utträde ur föreningen eller efter att aspirant med fartyg lämnat Kajen.

Ett belopp motsvarande 30 % av depositionskapitalet får inte användas i den löpande driften.

§ 18. Avgifter kopplade till medlemskap. Avgifterna fastställs av allmänt möte.

 1. Inträdesavgift
 2. Depositionsbelopp
 3. Medlemsavgiften betalas i förskott 2 ggr/år före varje 31:e oktober och 30:e april.
 4. Kajhyran betalas i förskott 2 ggr/år före varje 31:e oktober och 30:e april. Avgiften beror på fartygets längd (varje påbörjad meter).
 5. Medlem som inte har sitt fartyg permanent vid Kajen men inte begärt utträde och som betalar medlemsavgift men inte längdhyra har inte de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskap.

§ 19. Avgifter kopplande till aspirantskap. Avgifterna fastställs av allmänt möte

 1. Depositionsbelopp
 2. Längdhyra betalas i förskott 2 ggr/år före varje 31:e oktober och 30:e april (för varje påbörjad meter).

§ 20. För övrigt fartyg betalas avgift som fastställs av allmänt möte. Styrelsen beslutar om betalningstid för avgiften.

§ 21. Avgift för stödmedlem fastställs av allmänt möte.

§ 22. Medlem och aspirant har rätt att för fartygets räkning, i mån av plats, på Kajen placera en av styrelsen godkänd 20 fots container som skall målas i anvisad färgnyans och vara märkt enligt styrelsens direktiv. Plats för container bestäms av styrelsen. Flera containers kan uppställas efter godkännande av styrelsen enligt ovanstående regler och till hyreskostnad som är fastställd av allmänt möte. I övrigt får ingenting förvaras på Kajen som inte godkänts av styrelsen t.ex. artefakter och arbetsbord.

Om material eller andra föremål förvaras på Kajen kan styrelsen skriftligen ålägga medlem eller aspirant att inom viss tid åtgärda detta. Om så inte sker kan styrelsen besluta att vite skall tas ut av medlem/aspirant. Vitets storlek beslutas av styrelsen upp till ett belopp som fastställs av allmänt möte.   

§ 23. För underhåll av Kajen och Föreningens övriga gemensamhetsanläggningar kan dagsverken behöva göras av medlemmar och aspiranter. Antal dagsverksdagar och avgift för dem som inte kan/vill delta fastställs av allmänt möte.

§ 24. Allmänt möte kan besluta om uttag av andra avgifter som kan behövas på grund av Föreningens verksamhetsansvar eller som i övrigt behövs för Föreningens verksamhet.

§ 25. Om fakturerade avgifter eller andra kostnader betalas efter förfallodagen kan påminnelseavgift och dröjsmålsränta debiteras.

Beslutande organ

§ 26. Medlemmarna styr Föreningen genom allmänna möten som innefattar årsmötet samt eventuella medlemsmöten.

§ 27. Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda Föreningen och ansvara för att Föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredställande sätt.

Verksamheten

§ 28. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 29. Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två ledamöter i förening.

Årsmöte

§ 30. Årsmöte ska hållas en gång per verksamhetsår och mellan den 1 april och den 31 maj varje år.

§ 31. Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall skriftligen i form av motion anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

§ 32. Årsmötet är beslutsmässigt då kallelse anslagits av styrelsen senast två veckor innan mötesdagen.

§ 33. Kallelse till årsmöte ska innehålla ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag till styrelse, förslag till dagordning samt eventuella motioner. Dessa dokument skall utsändas till minst en medlem per fartyg senast två veckor innan mötesdagen.

§ 34. Vid årsmöte har varje representerat fartyg en röst.

En medlems rätt på allmänt möte utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Ombud måste till mötet ha med sig en dagtecknad fullmakt som gäller i högst ett år från utfärdandet. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Ombud får endast vara

 1. Annan medlem
 2. Medlemmens maka/registrerade partner
 3. Sambo
 4. Närstående som varaktigt sammanbor med medlem

Medlemsmöte

§ 35.§ Medlemsmöten är extra möten med samma befogenhet som ett ordinarie årsmöte.

§ 36. Medlemsmöte utlyses genom kallelse till medlem senast två veckor före mötet och då ordförande, styrelse eller minst fyra medlemmar anser det befogat.

§ 37. Kallelse till medlemsmöte ska innehålla förslag till dagordning.

På medlemsmöte kan endast beslut fattas i ärenden som angivits i kallelsen.

§ 38. Årsmötets regler gällande rösträtt gäller även vid medlemsmöte.

Styrelsen

§ 39. Styrelsen skall bestå av ordförande med ett års mandattid samt fyra till åtta ledamöter. Dessutom kan två suppleanter väljas in utöver de ordinarie ledamöterna och ersätter ordinarie ledamot vid dennes frånvaro. Styrelseledamöter och suppleanter väljs normalt för en mandattid på två år. Styrelseledamöter och suppleanter bör väljas i ”i otakt” d.v.s. med överlappande mandattider.

§ 40. Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av styrelsemedlemmarna är närvarande.

§ 41. Vid konstituerande sammanträde utser styrelsen inom sig vice ordförande och sekreterare.

§ 42. Samtliga styrelsemöten skall protokollföras och samtliga närvarande skall vara namngivna i protokollet. Alla protokoll skall hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 43. Vid röstning tillämpas enkel majoritet varvid ordföranden har utslagsröst.

Revisorer

§ 44. Föreningen skall ha två revisorer, som väljs i otakt, på en mandattid om två år, som granskar styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper.

§ 45. Revisorerna skall, i god tid, inkomma med revisionsutlåtande till årsmötet.

Stadgar

§ 46. Ändring av Föreningens stadgar skall godkännas på två allmänna möten med ett mellanliggande årsskifte varav ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.

Föreningens upplösande

§ 47. Föreningen upplöses genom beslut på två ordinarie årsmöten i följd.

Efter att föreningens tillgångar realiserats och eventuella skulder betalats skall vad medlem/aspirant inbetalat i deposition återbetalas. Återstående kapital återbetalas i lika stora andelar per fartyg som ägs av medlem.

Om kapitalet efter avyttrande av eventuella tillgångar inte täcker depositionsbeloppet erhåller medlem/aspirant återbetalning med samma procentuella andel av inbetalt belopp per fartyg.